楞严经在线网
楞严经在线网
华严经原文 华严经译文 华严经注音 华严经经典 华严经视频
主页/ 华严经注音/ 文章正文

《大方广佛华严经注音》51

导读:佛子!菩萨摩诃萨应云何知如来应正等觉音声?佛子!菩萨摩诃萨应知如来音声遍至普遍无量诸音声故;应知如来音声随其心乐,...

《大方广佛华严经注音》51

fï zǐ pú sà mï hē sà yìng yún hã zhī rú lái yìngzhângděng juã yīn shēng fï zǐ pú sà mï hē sà

佛子!菩萨摩诃萨应云何知如来应正等觉音声?佛子!菩萨摩诃萨

yìng zhī rú lái yīn shēngbiàn zhì pǔ biàn wú liàng zhū yīn shēng gù yìng zhī rú lái yīn shēng suí qí xīn lâ jiē lìnghuān

应知如来音声遍至普遍无量诸音声故;应知如来音声随其心乐,皆令欢

xǐ shuō fǎ míngliǎo gù yìng zhī rú lái yīn shēng suí qí xìn xiâ jiē lìnghuān xǐ xīn dã qīngliáng gù yìng zhī

喜,说法明了故应知如来音声随其信解,皆令欢喜,心得清凉故;应知

rú lái yīn shēng huà bù shī shí suǒ yìng wãn zhě wú bù wãn gù yìng zhī rú lái yīn shēng wú shēng miâ rú hū xiǎng

如来音声化不失时,所应闻者无不闻故;应知如来音声无生灭,如呼响

gù yìng zhī rú lái yīn shēng wú zhǔ xiū xí yí qiâ yâ suǒ qǐ gù yìng zhī rú lái yīn shēngshânshēn nán kě

故;应知如来音声无主,修习一切业所起故;应知如来音声甚深,难可

duï liáng gù yìng zhī rú lái yīn shēng wú xiã qǔ fǎ jiâ suǒ shēng gù yìng zhī rú lái yīn shēng wú duàn juã pǔ

度量故;应知如来音声无邪曲,法界所生故;应知如来音声无断绝,普

rù fǎ jiâ gù yìng zhī rú lái yīn shēng wú biàn yì zhì yú jiū jìng gù

入法界故;应知如来音声无变易,至于究竟故。

fï zǐ pú sà mï hē sà yìng zhī rú lái yīn shēng fēi liàng fēi wú liàng fēi zhǔ fēi wú zhǔ

佛子!菩萨摩诃萨应知如来音声,非量、非无量,非主、非无主,

fēi shì fēi wú shì hã yǐ gù fï zǐ pì rú shì jiâ jiāng yù huài shí wú zhǔ wú zuî fǎ ěr

非示、非无示。何以故?佛子!譬如世界将欲坏时,无主、无作,法尔

ãr chū sì zhǒng yīn shēng qí sì zhě hã yī yuē rǔ děngdāng zhī chū chán ān lâ lí zhū yù â chāo guî

而出四种音声。其四者何?一曰:汝等当知初禅安乐,离诸欲恶,超过

yù jiâ zhîngshēng wãn yǐ zì rán ãr dã chãng jiù chū chán shě yù jiâ shēn shēng yú fàn tiān âr yuē rǔ

欲界。众 生闻已,自然而得成就初禅,舍欲界身,生于梵天。二曰:汝

děngdāng zhī âr chán ān lâ wú juã wú guān chāo yú fàn tiān zhîngshēng wãn yǐ zì rán ãr dã chãng jiù âr

等当知二禅安乐,无觉、无观,超于梵天。众 生闻已,自然而得成就二

chán shě fàn tiānshēn shēngguāng yīn tiān sān yuē rǔ děngdāng zhī sān chán ān lâ wú yǒu guî shī chāoguāng

禅,舍梵天身,生 光音天。三曰:汝等当知三禅安乐,无有过失,超光

yīn tiān zhîngshēng wãn yǐ zì rán ãr dã chãng jiù sān chán shě guāng yīn shēn shēngbiànjìngtiān sì yuē

音天。众 生闻已,自然而得成就三禅,舍光音身,生遍净天。四曰:

rǔ děngdāng zhī sì chán jì jìng chāobiànjìngtiān zhîngshēng wãn yǐ zì rán ãr dã chãng jiù sì chán shě biànjìng

汝等当知四禅寂静,超遍净天。众 生闻已,自然而得成就四禅,舍遍净

shēn shēngguǎng guǒ tiān shì wãi sì fï zǐ cǐ zhū yīn shēng wú zhǔ wú zuî dàn cïngzhîngshēng zhū shàn

身,生 广果天;是为四。佛子!此诸音声无主、无作,但从众 生诸善

yâ lì zhī suǒ chū shēng fï zǐ rú lái yīn shēng yì fù rú shì wú zhǔ wú zuî wú yǒu fēn biã

业力之所出生。佛子!如来音声,亦复如是,无主、无作,无有分别,

fēi rù fēi chū dàn cïng rú lái gōng dã fǎ lì chū yú sì zhǒngguǎng dà yīn shēng qí sì zhě hã yī yuē

非入、非出,但从如来功德法力,出于四种 广大音声。其四者何?一曰:

rǔ děngdāng zhī yí qiâ zhū hâng jiē xī shì kǔ suǒ wâi dì yù kǔ chù shēng kǔ â guǐ kǔ wú fú dã

汝等当知一切诸行皆悉是苦,所谓:地狱苦、畜生苦、饿鬼苦、无福德

kǔ zhuï wǒ wǒ suǒ kǔ zuî zhū â hâng kǔ yù shēng rãn tiāndāngzhîngshàn gēn shēng rãn tiānzhōng lí zhū nàn

苦、著我我所苦、作诸恶行苦,欲生人天当种善根,生人天中,离诸难

chù zhîngshēng wãn yǐ shě lí diān dǎo xiū zhū shànhâng lí zhū nàn chù shēng rãn tiānzhōng âr yuē rǔ

处。众 生闻已,舍离颠倒,修诸善行,离诸难处,生人天中。二曰:汝

děngdāng zhī yí qiâ zhū hângzhîng kǔ chì rán rú râ tiě wán zhū hâng wú cháng shì mï miâ fǎ niâ pán jì jìng

等当知一切诸行众苦炽然,如热铁丸,诸行无常,是磨灭法;涅槃寂静,

wú wãi ān lâ yuǎn lí chì rán xiāo zhū râ nǎo zhîngshēng wãn yǐ qín xiū shàn fǎ yú shēng wãn châng dã suí

无为安乐,远离炽然,消诸热恼。众 生闻已,勤修善法,于声闻乘得随

shùn yīn shēng rěn sān yuē rǔ děngdāng zhī shēng wãn châng zhě suí tā yǔ jiě zhì huì xiá liâ gâng yǒu shàngchâng

顺音声忍。三曰:汝等当知声闻乘者,随他语解,智慧狭劣;更有上 乘,

míng dú juã châng wù bù yïu shī rǔ děngyìng xuã yào shâng dào zhě wãn cǐ yīn yǐ shě shēng wãn dào xiū

名:独觉乘,悟不由师,汝等应学。乐胜道者闻此音已,舍声闻道,修

dú juã chãng sì yuē rǔ děngdāng zhī guî âr chãng wâi gâng yǒu shâng dào míng wãi dà châng pú sà suǒ hâng shùn

独觉乘。四曰:汝等当知过二乘位,更有胜道名为:大乘菩萨所行,顺

liù bō luï mì bú duàn pú sà hâng bù shě pú tí xīn chù wú liàngshēng sǐ ãr bù pí yàn guî yú âr châng

六波罗蜜,不断菩萨行,不舍菩提心,处无量 生死而不疲厌。过于二乘,

míng wãi dà châng dì yī châng shângchâng zuì shângchâng shàngchâng wú shàngchâng lì yì yí qiâ zhîng

名为:大乘、第一乘、胜 乘、最胜 乘、上 乘、无上 乘、利益一切众

shēngchâng ruî yǒu zhîngshēng xìn xiâ guǎng dà zhū gēn měng lì sù zhîngshàn gēn wãi zhū rú lái shãn lì suǒ

生 乘。若有众 生,信解广大,诸根猛利,宿种善根,为诸如来神力所

jiā yǒu shâng lâ yù xī qiú fï guǒ wãn cǐ yīn yǐ fā pú tí xīn fï zǐ rú lái yīn shēng bù cïng

加,有胜乐欲,希求佛果,闻此音已,发菩提心。佛子!如来音声不从

shēn chū bù cïng xīn chū ãr nãng lì yì wú liàngzhîngshēng fï zǐ shì wãi rú lái yīn shēng dì yī xiàng

身出,不从心出,而能利益无量 众 生。佛子!是为如来音声第一相,

zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú hū xiǎng yīn yú shān gǔ jí yīn shēng qǐ wú yǒu xíngzhuàng bù kě dǔ jiàn

复次,佛子!譬如呼响,因于山谷及音声起,无有形 状 ,不可睹见,

yì wú fēn biã ãr nãng suí zhú yī qiē yǔ yán rú lái yīn shēng yì fù rú shì wú yǒu xíngzhuàng bù kě dǔ

亦无分别,而能随逐一切语言。如来音声亦复如是,无有形 状 ,不可睹

jiàn fēi yǒu fāng suǒ fēi wú fāng suǒ dàn suí zhîngshēng yù xiâ yuán chū qí xìng jiū jìng wú yán wú shì

见,非有方所,非无方所,但随众 生欲解缘出,其性究竟,无言无示,

bù kě xuānshuō fï zǐ shì wãi rú lái yīn shēng dì âr xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī fù cì

不可宣说。佛子!是为如来音声第二相,诸菩萨摩诃萨应如是知,复次,

fï zǐ pì rú zhū tiān yǒu dà fǎ gǔ míng wãi juã wù ruî zhū tiān zǐ xíngfàng yì shí yú xū kōngzhōng

佛子!譬如诸天有大法鼓,名为:觉悟。若诸天子行放逸时,于虚空中,

chū shēng gào yán rǔ děngdāng zhī yí qiâ yù lâ jiē xī wú cháng xū wàngdiān dǎo xū yú biànhuài dàn kuáng yú

出声告言:汝等当知一切欲乐皆悉无常,虚妄颠倒,须臾变坏,但诳愚

fū lìng qí liànzhuï rǔ mî fàng yì ruî fàng yì zhě duî zhū â qù hîu huǐ wú jí fàng yì zhū tiān wãn cǐ

夫令其恋著,汝莫放逸,若放逸者,堕诸恶趣,后悔无及。放逸诸天闻此

yīn yǐ shēng dà yōu bù shě zì gōngzhōng suǒ yǒu yù lâ yì tiānwáng suǒ qiú fǎ hâng dào fï zǐ b ǐ tiān

音已,生大忧怖,舍自宫中所有欲乐,诣天王所求法行道。佛子!彼天

gǔ yīn wú zhǔ wú zuî wú qǐ wú miâ ãr nãng lì yì wú liàngzhîngshēng dāng zhī rú lái yì fù rú

鼓音,无主、无作,无起、无灭,而能利益无量 众 生;当知如来亦复如

shì wãi yù juã wù fàng yì zhîngshēng chū yú wú liàngmiào fǎ yīn shēng suǒ wâi wú zhuïshēng bù fàng yì

是,为欲觉悟放逸众 生,出于无量妙法音声,所谓:无著声、不放逸

shēng wú chángshēng kǔ shēng wú wǒ shēng bù jìngshēng jì miâ shēng niâ pán shēng wú yǒu liàng zì

声、无常 声、苦声、无我声、不净声、寂灭声、涅槃声、无有量自

rán zhì shēng bù kě huài pú sà hângshēng zhì yí qiâ chù rú lái wú gōngyîng zhì dì shēng yǐ cǐ yīn shēngbiàn fǎ

然智声、不可坏菩萨行声、至一切处如来无功用智地声。以此音声遍法

jiâ zhōng ãr kāi wù zhī wú shù zhîngshēng wãn shì yīn yǐ jiē shēnghuān xǐ qín xiū shàn fǎ gâ yú zì châng

界中而开悟之,无数众 生闻是音已,皆生欢喜,勤修善法,各于自乘

ãr qiú chū lí suǒ wâi huî xiū shēng wãn châng huî xiū dú júe châng huî xí pú sà wú shàng dà châng ãr

而求出离;所谓:或修声闻乘,或修独觉乘,或习菩萨无上大乘。而

rú lái yīn bù zhù fāng suǒ wú yǒu yán shuō fï zǐ shì wãi rú lái yīn shēng dì sān xiàng zhū pú sà mï hē

如来音不住方所,无有言说。佛子!是为如来音声第三相,诸菩萨摩诃

sà yìng rú shì zhī fù cì fï zǐ pì rú zì zài tiānwáng yǒu tiān cǎi nǚ míng yuē shàn kǒu yú qí kǒu zhōng

萨应如是知。复次,佛子!譬如自在天王有天采女名曰:善口。于其口中

chū yī yīn shēng qí shēng zã yǔ bǎi qiānzhǒng yuâ ãr gîngxiāngyìng yī yī yuâ zhōng fù yǒu bǎi qiān chā biã yīn shēng

出一音声,其声则与百千种乐而共相应,一一乐中复有百千差别音声。

fï zǐ bǐ shàn kǒu nǚ cïng kǒu yī shēng chū yú rú shì wú liàng yīn shēng dāng zhī rú lái yì fù rú shì yú yī

佛子!彼善口女从口一声出于如是无量音声;当知如来亦复如是,于一

yīn zhōng chū wú liàngshēng suí zhū zhîngshēng xīn yào chā biã jiē xī biàn zhì xī lìng dã xiâ fï zǐ shì

音中出无量 声,随诸众 生心乐差别,皆悉遍至,悉令得解。佛子!是

wãi rú lái yīn shēng dì sì xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

为如来音声第四相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú dà fàn tiānwáng zhù yú fàn gōng chū fàn yīn shēng yí qiâ fàn zhîng mǐ bù jiē

复次,佛子!譬如大梵天王住于梵宫,出梵音声,一切梵众靡不皆

wãn ãr bǐ yīn shēng bù chū zhîng wài zhū fàn tiānzhîngxiánshēng shì niàn dà fàn tiānwáng dú yǔ wǒ yǔ rú lái

闻,而彼音声不出众外。诸梵天众咸生是念:大梵天王独与我语。如来

miào yīn yì fù rú shì dào chǎngzhîng huì mǐ bù jiē wãn ãr qí yīn shēng bù chū zhîng wài hã yǐ gù gēn wâi

妙音亦复如是,道场 众会靡不皆闻,而其音声不出众外。何以故?根未

shú zhě bù yìng wãn gù qí wãn yīn zhě jiē zuî shì niàn rú lái shì zūn dú wãi wǒ shuō fï zǐ rú lái yīn shēng

熟者不应闻故;其闻音者皆作是念:如来世尊独为我说。佛子!如来音声

wú chū wú zhù ãr nãngchãng jiù yí qiâ shì yâ shì wãi rú lái yīn shēng dì wǔ xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng

无出无住,而能成就一切事业,是为如来音声第五相,诸菩萨摩诃萨应

rú shì zhī fù cì fï zǐ pì rú zhîngshuǐ jiē tïng yí wâi suí qì yì gù shuǐ yǒu chā biã shuǐ wú

如是知。复次,佛子!譬如众水皆同一味,随器异故,水有差别,水无

niàn lǜ yì wú fēn biã rú lái yán yīn yì fù rú shì wãi shì yí wâi wâi xiâ tuō wâi suí zhū zhîngshēng

念虑,亦无分别。如来言音亦复如是,唯是一味,谓解脱味,随诸众 生

xīn qì yì gù wú liàng chā biã ãr wú niàn lǜ yì wú fēn biã fï zǐ shì wãi rú lái yīn shēng dì liù

心器异故,无量差别,而无念虑,亦无分别。佛子!是为如来音声第六

xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī fù cì fï zǐ pì rú ā nà pï dá duō lïngwáng xīng dà

相,诸菩萨摩诃萨应如是知。复次,佛子!譬如阿那婆达多龙王,兴大

mì yún biàn yán fú tí pǔ zhù gān yǔ bǎi gǔ miáo jià jiē dã shēngzhǎng jiāng hã quán chí yí qiâ yíng mǎn cǐ

密云遍阎浮提,普霔甘雨,百谷苗稼皆得生 长,江河泉池一切盈满。此

dà yǔ shuǐ bù cïnglïngwángshēn xīn zhōng chū ãr nãngzhǒngzhǒng ráo yì zhîngshēng fï zǐ rú lái yìngzhângděng juã

大雨水不从龙王身心中出,而能种 种饶益众 生。佛子!如来应正等觉

yì fù rú shì xìng dà bēi yún biàn shí fāng jiâ pǔ yǔ wú shàng gān lù fǎ yǔ lìng yí qiâ zhîngshēng jiē shēnghuān

亦复如是,兴大悲云遍十方界,普雨无上甘露法雨,令一切众 生皆生欢

xǐ zēngzhǎngshàn fǎ mǎn zú zhū châng fï zǐ rú lái yīn shēng bù cïng wài lái bù cïng nâi chū ãr nãng

喜,增长善法,满足诸乘。佛子!如来音声不从外来,不从内出,而能

ráo yì yí qiâ zhîngshēng shì wãi rú lái yīn shēng dì qī xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī fù cì

饶益一切众 生。是为如来音声第七相,诸菩萨摩诃萨应如是知。复次,

fï zǐ pì rú mï nà sī lïngwángjiāng yù jiàng yǔ wâi biàn jí jiàng xiān qǐ dà yún mí fù xū kōng níngtíng

佛子!譬如摩那斯龙王将欲降雨,未便即降,先起大云弥覆虚空,凝停

qī rì dài zhū zhîngshēng zuî wù jiū jìng hã yǐ gù bǐ dà lïngwáng yǒu cí bēi xīn bù yù nǎo luàn zhū zhîng

七日,待诸众 生作务究竟。何以故?彼大龙王有慈悲心,不欲恼乱诸众

shēng gù guî qī rì yǐ jiàng wēi xì yǔ pǔ rùn dà dì fï zǐ rú lái yìngzhângděngjiào yì fù rú shì

生故。过七日已,降微细雨,普润大地。佛子!如来应正等觉亦复如是,

jiāngjiàng fǎ yǔ wâi biàn jí jiàng xiānxīng fǎ yún chãng shú zhîngshēng wãi yù lìng qí xīn wú jīng bù dài qí

将 降法雨,未便即降,先兴法云成熟众 生,为欲令其心无惊怖。待其

shú yǐ rán hîu pǔ jiàng gān lù fǎ yǔ yǎn shuōshânshēn wēi miàoshàn fǎ jiàn cì lìng qí mǎn zú rú lái yí qiâ

熟已,然后普降甘露法雨,演说甚深微妙善法,渐次令其满足如来一切

zhì zhì wú shàng fǎ wâi fï zǐ shì wãi rú lái yīn shēng dì bā xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

智智无上法味。佛子!是为如来音声第八相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú hǎi zhōng yǒu dà lïngwáng míng dà zhuāng yán yú dà hǎi zhōngjiàng yǔ zhī

复次,佛子!譬如海中有大龙王,名:大 庄 严。于大海中 降雨之

shí huî jiàng shí zhǒngzhuāng yán yǔ huî bǎi huî qiān huî bǎi qiānzhǒngzhuāng yán yǔ fï zǐ shuǐ wú fēn

时,或降十种 庄 严雨,或百、或千、或百千种 庄 严雨。佛子!水无分

biã dàn yǐ lïngwáng bù sī yì lì lìng qí zhuāng yán nǎi zhì bǎi qiān wú liàng chā biã rú lái yìngzhângděng juã

别,但以龙王不思议力,令其 庄 严,乃至百千无量差别。如来应正等觉

yì fù rú shì wãi zhū zhîngshēngshuō fǎ zhī shí huî yǐ shí zhǒng chà biã yīn shuō huî bǎi huî qiān huî yǐ

亦复如是,为诸众 生说法之时,或以十种差别音说,或百、或千、或以

bǎi qiān huî yǐ bā wàn sì qiān yīn shēng shuō bā wàn sì qiānháng nǎi zhì huî yǐ wú liàng bǎi qiān yì nuï yú tuō

百千、或以八万四千音声,说八万四千行,乃至或以无量百千亿那由他

yīn shēng gâ biã shuō fǎ lìng qí wãn zhě jiē shēnghuān xǐ rú lái yīn shēng wú suǒ fēn biã dàn yǐ zhū fï yú

音声,各别说法,令其闻者皆生欢喜。如来音声无所分别,但以诸佛于

shânshēn fǎ jiâ yuán mǎn qīngjìng nãng suí zhîngshēng gēn zhī suǒ yí chū zhǒngzhǒng yán yīn jiē lìnghuān xǐ fï zǐ

甚深法界圆满清净,能随众 生根之所宜,出种 种言音,皆令欢喜。佛子!

shì wãi rú lái yīn shēng dì jiǔ xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

是为如来音声第九相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú suō jiã luï lïngwáng yù xiànlïngwáng dà zì zài lì ráo yì zhîngshēng xiánlìng

复次,佛子!譬如娑竭罗龙王,欲现龙王大自在力饶益众 生,咸令

huān xǐ cïng sì tiān xià nǎi zhì tā huà zì zài tiān chù xìng dà yún wǎng zhōu zā mí fù qí yún sâ xiàng

欢喜,从四天下,乃至他化自在天处,兴大云网,周匝弥覆。其云色相

wú liàng chā biã huî yán fú tán jīn guāngmíng sâ huî pí liú lí guāngmíng sâ huî bái yín guāngmíng sâ huî bō

无量差别,或阎浮檀金光明色,或毗琉璃光明色,或白银光明色,或玻

lí guāngmíng sâ huî mïu sà luï guāngmíng sâ huî mǎ nǎo guāngmíng sâ huî shângzàngguāngmíng sâ huî chì zhēn

璃光明色,或牟萨罗光明色,或玛瑙光明色,或胜藏光明色,或赤真

zhū guāngmíng sâ huî wú liàngxiāngguāngmíng sâ huî wú gîu yī guāngmíng sâ huî qīngjìngshuǐguāngmíng sâ huî

珠光明色,或无量 香 光明色,或无垢衣光明色,或清净水光明色,或

zhǒngzhǒngzhuāng yán jù guāngmíng sâ rú shì yún wǎngzhōu zā mí bù jì mí bù yǐ chū zhǒngzhǒng sâ diànguāng

种 种 庄 严具光明色,如是云网周匝弥布。既弥布已,出种 种色电光,

suǒ wâi yán fú tán jīn sâ yún chū liú lí sâ diànguāng liú lí sâ yún chū jīn sâ diànguāng yín sâ yún

所谓:阎浮檀金色云,出琉璃色电光;琉璃色云,出金色电光;银色云,

chū bō lí sâ diànguāng bō lí sâ yún chū yín sâ diànguāng mïu sà luï sâ yún chū mǎ nǎo sâ diànguāng

出玻璃色电光;玻璃色云,出银色电光;牟萨罗色云,出玛瑙色电光;

mǎ nǎo sâ yún chū mïu sà luï sâ diànguāng shângzàng bǎo sâ yún chū chì zhēn zhū sâ diànguāng chì zhēn zhū sâ

玛瑙色云,出牟萨罗色电光;胜藏宝色云,出赤真珠色电光;赤真珠色

yún chū shângzàng bǎo sâ diànguāng wú liàngxiāng sâ yún chū wú gîu yī sâ diànguāng wú gîu yī sâ yún

云,出胜藏宝色电光;无量 香色云,出无垢衣色电光;无垢衣色云,

chū wú liàngxiāng sâ diànguāng qīngjìngshuǐ sâ yún chū zhǒngzhǒngzhuāng yán jù sâ diànguāng zhǒngzhǒngzhuāng yán jù

出无量 香色电光;清净水色云,出种 种 庄 严具色电光;种 种 庄 严具

sâ yún chū qīngjìngshuǐ sâ diànguāng nǎi zhì zhǒngzhǒng sâ yún chū yí sâ diànguāng yí sâ yún chū zhǒng

色云,出清净水色电光;乃至种 种色云,出一色电光;一色云,出种

zhǒng sâ diànguāng fù yú bǐ yún zhōng chū zhǒngzhǒng lãi shēng suí zhîngshēng xīn jiē lìnghuān xǐ suǒ wâi huî

种色电光。复于彼云中出种 种雷声,随众 生心,皆令欢喜,所谓:或

rú tiān nǚ gē yǒng yīn huî rú zhū tiān jì yuâ yīn huî rú lïng nǚ gē yǒng yīn huî rú qián tà pï nǚ gē yǒng yīn

如天女歌咏音,或如诸天妓乐音,或如龙女歌咏音,或如乾闼婆女歌咏音,

huî rú jǐn nà luï nǚ gē yǒng yīn huî rú dà dì zhândîngshēng huî rú hǎi shuǐ bō cháoshēng huî rú shîuwángxiāo

或如紧那罗女歌咏音,或如大地震动声,或如海水波潮声,或如兽王哮

hǒu shēng huî rú hǎo niǎomíngzhuànshēng jí yú wú liàngzhǒngzhǒng yīn shēng jì zhân lãi yǐ fù qǐ liángfēng

吼声,或如好鸟鸣啭 声,及余无量 种 种音声。既震雷已,复起凉风,

lìng zhū zhîngshēng xīn shēng yuâ lâ rán hîu nǎi jiàngzhǒngzhǒng zhū yǔ lì yì ān lâ wú liàngzhîngshēng cïng tā

令诸众 生心生悦乐;然后乃降 种 种诸雨,利益安乐无量 众 生,从他

huà tiān zhì yú dì shàng yú yí qiâ chù suǒ yǔ bù tïng suǒ wâi yú dà hǎi zhōng yǔ qīnglěngshuǐ míng wú

化天至于地上,于一切处所雨不同。所谓:于大海中雨清冷水,名:无

duàn juã yú tā huà zì zài tiān yǔ xiāo dí děngzhǒngzhǒng yuâ yīn míng wãi měi miào yú huà lâ tiān yǔ dà mï

断绝;于他化自在天雨箫笛等种 种乐音,名为:美妙;于化乐天雨大摩

ní bǎo míng fàng dà guāngmíng yú dōu shuàitiān yǔ dà zhuāng yán jù míng wãi chuí jì yú yâ mï tiān yǔ

尼宝,名:放大光明;于兜率天雨大 庄 严具,名为:垂髻;于夜摩天雨

dà miào huā míng zhǒngzhǒngzhuāng yán jù yú sān shí sān tiān yǔ zhîngmiàoxiāng míng wãi yuâ yì yú sì

大妙华,名:种 种 庄 严具;于三十三天雨众妙香,名为:悦意;于四

tiānwángtiān yǔ tiān bǎo yī míng wãi fù gài yú lïngwánggōng yǔ chì zhēn zhū míng yǒng chū guāngmíng yú

天王天雨天宝衣,名为:覆盖;于龙王宫雨赤真珠,名:涌出光明;于

ā xiū luï gōng yǔ zhū bīngzhàng míng xiáng fú yuàn dí yú cǐ yù shàn yuâ yǔ zhǒngzhǒng huā míng yuē kāi fū

阿修罗宫雨诸兵仗,名:降伏怨敌;于此郁单越雨种 种华,名曰:开敷;

yú sān tiān xià xī yì rú shì rán gâ suí qí chù s u ǒ y ǔ b ù tóng s u ī b ǐ lóngwáng q í x ī npíngděng wú yǒu bǐ

余三天下悉亦如是,然各随其处,所雨不同。虽彼龙王其心平等,无有彼

cǐ dàn yǐ zhîngshēngshàn gēn yì gù y ǔ yǒu chā biã fï zǐ rú lái yìngzhângděng juã wú shàng fǎ wáng yì fù

此,但以众 生善根异故,雨有差别。佛子!如来应正等觉无上法王亦复

rú shì yù yǐ zhâng fǎ jiào huà zhîngshēng xiān bù shēn yún mí fù fǎ jiâ suí qí lâ yù wãi xiàn bù tïng suǒ

如是,欲以正法教化众 生,先布身云弥覆法界,随其乐欲为现不同。所

wâi huî wãi zhîngshēngxiànshēngshēn yún huî wãi zhîngshēngxiàn huà shēn yún huî wãi zhîngshēngxiàn lì chí shēn yún

谓:或为众 生现生身云,或为众 生现化身云,或为众 生现力持身云,

huî wãi zhîngshēngxiàn sâ shēn yún huî wãi zhîngshēngxiànxiàng hǎo shēn yún huî wãi zhîngshēngxiàn fú dã shēn yún huî

或为众 生现色身云,或为众 生现相好身云,或为众 生现福德身云,或

wãi zhîngshēngxiàn zhì huì shēn yún huî wãi zhîngshēngxiàn zhū lì bù kě huàishēn yún huî wãi zhîngshēngxiàn wú wâi shēn

为众 生现智慧身云,或为众 生现诸力不可坏身云, 或为众 生现无畏身

yún huî wãi zhîngshēngxiàn fǎ jiâ shēn yún

云,或为众 生现法界身云。

fï zǐ rú lái yǐ rú shì děng wú liàngshēn yún pǔ fù shí fāng yí qiâ shì jiâ suí zhū zhîngshēng suǒ yào

佛子!如来以如是等无量身云,普覆十方一切世界,随诸众 生所乐,

gâ biã shì xiànzhǒngzhǒngguāngmíngdiànguāng suǒ wâi huî wãi zhîngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng wú suǒ bù zhì

各别示现种 种 光明电光。所谓:或为众 生现光明电光,名:无所不至;

huî wãi zhîngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng wú biānguāngmíng huî wãi zhîngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng

或为众 生现光明电光,名:无边光明;或为众 生现光明电光,名:

rù fï mì mì fǎ huî wãi zhîngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng yǐngxiànguāngmíng huî wãi zhîngshēngxiànguāngmíng

入佛秘密法;或为众 生现光明电光,名:影现光明;或为众 生现光明

diànguāng míng guāngmíngzhào yào huî wãi zhîngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng rù wú jìn tuï luï ní mãn

电光,名:光明照曜,或为众 生现光明电光,名:入无尽陀罗尼门,

huî wãi zhîngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng zhângniàn bù luàn huî wãi zhîngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng

或为众 生现光明电光,名:正念不乱,或为众 生现光明电光,名:

jiū jìng bù huài huî wãi zhîngshēngxiànguāngmíngdiànguāng míng shùn rù zhū qù huî wãi zhîngshēngxiànguāngmíngdiàn

究竟不坏;或为众 生现光明电光,名:顺入诸趣,或为众 生现光明电

guāng míng mǎn yí qiâ yuàn jiē lìnghuān xǐ fï zǐ rú lái yìngzhângděng juã xiàn rú shì děng wú liàngguāngmíng

光,名:满一切愿皆令欢喜。佛子!如来应正等觉,现如是等无量 光明

diànguāng yǐ fù suí zhîngshēng xīn zhī suǒ yào chū shēng wú liàng sān mâi lãi shēng suǒ wâi shàn juã zhì sān mâi

电光已,复随众 生心之所乐,出生无量三昧雷声。所谓:善觉智三昧

lãi shēng chì rán lí gîu hǎi sān mâi lãi shēng yí qiâ fǎ zì zài sān mâi lãi shēng jīn gāng lún sān mâi lãi shēng

雷声,炽然离垢海三昧雷声,一切法自在三昧雷声,金刚轮三昧雷声,

xū mí shānchuáng sān mâi lãi shēng hǎi yìn sān mâi lãi shēng rì dēng sān mâi lãi shēng pǔ lìngzhîngshēnghuān xǐ sān

须弥山 幢 三昧雷声,海印三昧雷声,日灯三昧雷声,普令众 生欢喜三

mâi lãi shēng wú jìn zàng sān mâi lãi shēng bù huài xiâ tuō lì sān mâi lãi shēng

昧雷声,无尽藏三昧雷声,不坏解脱力三昧雷声。

fï zǐ rú lái shēn yún zhōng chū rú shì děng wú liàng chā biã sān mâi lãi shēng yǐ jiāngjiàng fǎ yǔ

佛子!如来身云中,出如是等无量差别三昧雷声已,将 降法雨,

xiānxiàn ruì xiàng kāi wù zhîngshēng suǒ wâi cïng wú zhàng ài dà cí bēi xīn xiàn yú rú lái dà zhì fēng lún míng

先现瑞相开悟众 生。所谓:从无障碍大慈悲心,现于如来大智风轮,名:

nãnglìng yī qiē zhîngshēngshēng bù sī yì huān xǐ shì yuâ cǐ xiàngxiàn yǐ yí qiâ pú sà jí zhū zhîngshēng shēn

能令一切众 生 生不思议欢喜适悦;此相现已,一切菩萨及诸众 生,身

zhī yǔ xīn jiē dã qīngliáng rán hîu cïng rú lái dà fǎ shēn yún dà cí bēi yún dà bù sī yì yún yǔ bù sī

之与心皆得清凉。然后从如来大法身云、大慈悲云、大不思议云雨不思

yì guǎng dà fǎ yǔ lìng yí qiâ zhîngshēngshēn xīn qīngjìng suǒ wâi wãi zuî pú tí chǎng pú sà yǔ dà fǎ yǔ

议广大法雨,令一切众 生身心清净。所谓:为坐菩提场菩萨雨大法雨,

míng fǎ jiâ wú chā biã wãi zuì hîu shēn pú sà yǔ dà fǎ yǔ míng pú sà yïu xì rú lái mì mì jiào wãi

名:法界无差别;为最后身菩萨雨大法雨,名:菩萨游戏如来秘密教;为

yì shēng suǒ xì pú sà yǔ dà fǎ yǔ míng qīngjìng pǔ guāngmíng wãi guàndǐng pú sà yǔ dà fǎ yǔ míng

一生所系菩萨雨大法雨,名:清净普光明;为灌顶菩萨雨大法雨,名:

rú lái zhuāng yán jù suǒ zhuāng yán wãi dã rěn pú sà yǔ dà fǎ yǔ míng gōng dã bǎo zhì huì huā kāi fū bú duàn

如来 庄 严具所 庄 严;为得忍菩萨雨大法雨,名:功德宝智慧华开敷不断

pú sà dà bēi hâng wãi zhù xiàngxíng pú sà yǔ dà fǎ yǔ míng rù xiànqiánbiàn huà shânshēn mãn ãr xíng pú sà

菩萨大悲行;为住向行菩萨雨大法雨,名:入现前变化甚深门而行菩萨

hâng wú xiū xī wú pí yàn wãi chū fā xīn pú sà yǔ dà fǎ yǔ míng chū shēng rú lái dà cí bēi hâng jiù

行、无休息无疲厌;为初发心菩萨雨大法雨,名:出生如来大慈悲行救

hù zhîngshēng wãi qiú dú juã chângzhîngshēng yǔ dà fǎ yǔ míng shēn zhī yuán qǐ fǎ yuǎn lí âr biān dã bù huài

护众 生;为求独觉乘 众 生雨大法雨,名:深知缘起法远离二边得不坏

xiâ tuō guǒ wãi qiú shēng wãn chãngzhîngshēng yǔ dà fǎ yǔ míng yǐ dà zhì huì jiànduàn yí qiâ fán nǎo yuàn wãi

解脱果;为求声闻乘 众 生雨大法雨,名:以大智慧剑断一切烦恼怨;为

jī jí shàn gēn juã dìng bù juã dìngzhîngshēng yǔ dà fǎ yǔ míng nãnglìngchãng jiù zhǒngzhǒng fǎ mãn shēng dà huān xǐ

积集善根决定不决定众 生雨大法雨,名:能令成就种 种法门生大欢喜。

fï zǐ zhū fï rú lái suí zhîngshēng xīn yǔ rú shì děngguǎng dà fǎ yǔ chōng mǎn yí qiâ wú biān shì jiâ fï

佛子!诸佛如来随众 生心,雨如是等广大法雨,充满一切无边世界。佛

zǐ rú lái yìngzhângděng juã qí xīn píngděng yú fǎ wú lìn dàn yǐ zhîngshēng gēn yù bù tïng suǒ yǔ fǎ yǔ

子!如来应正等觉其心平等,于法无吝,但以众 生根欲不同,所雨法雨

shì yǒu chā biã shì wãi rú lái yīn shēng dì shí xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

示有差别。是为如来音声第十相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cìfï zǐyìng zhī rú lái yīn shēng yǒu shí zhǒng wú liànghã děng wãi shísuǒ wâirú xū kōng

复次,佛子!应知如来音声有十种无量。何等为十?所谓:如虚空

jiâ wú liàngzhì yí qiâ chù gùrú fǎ jiâ wú liàngwú suǒ bùbiàn gùrú zhîngshēng jiâwú liànglìng

界无量,至一切处故;如法界无量,无所不遍故;如众 生界无量,令

yí qiâ xīn xǐ gù rú zhū yâ wú liàng shuō qí guǒ bào gù rú fán nǎo wú liàng xī lìng chú miâ gù rú

一切心喜故;如诸业无量,说其果报故;如烦恼无量,悉令除灭故;如

zhîngshēng yán yīn wú liàng suí xiâ lìng wãn gù rú zhîngshēng yù xiâ wú liàng pǔ guān jiù dù gù rú sān shì

众 生言音无量,随解令闻故;如众 生欲解无量,普观救度故;如三世

wú liàng wú yǒu biān jì gù rú zhì huì wú liàng fēn biã yí qiâ gù rú fï jìng jiâ wú liàng rù fï fǎ

无量,无有边际故;如智慧无量,分别一切故;如佛境界无量,入佛法

jiâ gù fï zǐ rú lái yìngzhângděng juã yīn shēng chãng jiù rú shì děng ā sēng qí wú liàng zhū pú sà mï hē

界故。佛子!如来应正等觉音声,成就如是等阿僧祇无量,诸菩萨摩诃

sà yìng rú shì zhī

萨应如是知。

ěr shí pǔ xián pú sà mï hē sà yù chïngmíng cǐ yì ãr shuōsîng yán

尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

sān qiān shì jiâ jiānghuài shí zhîngshēng fú lì shēng gào yán

三千世界将坏时,众 生福力声告言,

sì chán jì jìng wú zhū kǔ lìng qí wãn yǐ xī lí yù

四禅寂静无诸苦,令其闻已悉离欲。

shí lì shì zūn yì rú shì chū miào yīn shēng biàn fǎ jiâ

十力世尊亦如是,出妙音声遍法界,

wãi shuō zhū hâng kǔ wú cháng lìng qí yǒng dù shēng sǐ hǎi

为说诸行苦无常,令其永度生死海。

pì rú shēnshān dà gǔ zhōng suí yǒu yīn shēng jiē xiǎngyìng

譬如深山大谷中,随有音声皆响应,

suī nãng suí zhú tā yán yǔ ãr xiǎng bì jìng wú fēn biã

虽能随逐他言语,而响毕竟无分别。

shí lì yán yīn yì fù rán suí qí gēn shú wãi shì xiàn

十力言音亦复然,随其根熟为示现,

lìng qí tiáo fú shēng huān xǐ bù niàn wǒ jīn nãng yǎn shuō

令其调伏生欢喜,不念我今能演说。

rú tiān yǒu gǔ míng nãng juã cháng yú kōng zhōng zhân fǎ yīn

如天有鼓名能觉,常于空中震法音,

jiâ bǐ fàng yì zhū tiān zǐ lìng qí wãn yǐ dã lí zhuï

诫彼放逸诸天子,令其闻已得离著。

shí lì fǎ gǔ yì rú shì chū yú zhǒngzhǒngmiào yīn shēng

十力法鼓亦如是,出于种 种妙音声,

juã wù yí qiâ zhū qún shēng lìng qí xī zhâng pú tí guǒ

觉悟一切诸群生,令其悉证菩提果。

zì zài tiān wáng yǒu bǎo nǚ kǒu zhōng shàn zîu zhū yīn yuâ

自在天王有宝女,口中善奏诸音乐,

yī shēng nãng chū bǎi qiān yīn yī yī yīn zhōng fù bǎi qiān

一声能出百千音,一一音中复百千。

shàn shì yīn shēng yì rú shì yī shēng ãr chū yī qiâ yīn

善逝音声亦如是,一声而出一切音,

suí qí xìng yù yǒu chā biã gâ lìng wãn yǐ duàn fán nǎo

随其性欲有差别,各令闻已断烦恼。

pì rú fàn wáng tǔ yī yīn nãng lìng fàn zhîng jiē huān xǐ

譬如梵王吐一音,能令梵众皆欢喜,

yīn wãi jí fàn bù chū wài yī yī jiē yán jǐ dú wãn

音唯及梵不出外,一一皆言己独闻。

shí lì fàn wáng yì fù rán yǎn yī yán yīn chōng fǎ jiâ

十力梵王亦复然,演一言音充法界,

wãi zhān zhîng huì bù yuǎn chū yǐ wú xìn gù wâi nãng shîu

唯沾众会不远出,以无信故未能受。

pì rú zhîng shuǐ tïng yī xìng bā gōng dã wâi wú chā biã

譬如众水同一性,八功德味无差别,

yīn dì zài qì gâ bù tïng shì gù lìng qí zhǒng zhǒng yì

因地在器各不同,是故令其种 种异。

yí qiâ zhì yīn yì rú shì fǎ xìng yí wâi wú fēn biã

一切智音亦如是,法性一味无分别,

suí zhū zhîngshēnghâng bù tïng gù shǐ tīng wãn zhǒngzhǒng yì

随诸众 生行不同,故使听闻种 种异。

pì rú wú râ dà lïng wáng jiàng yǔ pǔ qià yán fú dì

譬如无热大龙王,降雨普洽阎浮地,

nãng lìng cǎo shù jiē shēng zhǎng ãr bù cïng shēn jí xīn chū

能令草树皆生 长,而不从身及心出。

zhū fï miào yīn yì rú shì pǔ yǔ fǎ jiâ xī chōng qià

诸佛妙音亦如是,普雨法界悉充洽,

nãng lìng shēng shàn miâ zhū â bù cïng nâi wài ãr dã yǒu

能令生善灭诸恶,不从内外而得有。

pì rú mï nà sī lïng wáng xīng yún qī rì wâi xiān yǔ

譬如摩那斯龙王,兴云七日未先雨,

dài zhū zhîngshēng zuî wù jìng rán hîu shǐ jiàngchãng lì yì

待诸众 生作务竟,然后始降 成利益。

shí lì yǎn yì yì rú shì xiān huà zhîngshēng shǐ chãng shú

十力演义亦如是,先化众 生使成熟,

rán hîu wãi shuō shân shēn fǎ lìng qí wãn zhě bù jīng bù

然后为说甚深法,令其闻者不惊怖。

dà zhuāng yán lïng yú hǎi zhōng zhù yú shí zhǒngzhuāng yán yǔ

大 庄 严龙于海中,霔于十种 庄 严雨,

huî bǎi huî qiān bǎi qiānzhǒng shuǐ suī yí wâi zhuāng yán biã

或百或千百千种,水虽一味 庄 严别。

jiū jìng biàn cái yì rú shìshuō shí âr shí zhū fǎ mãn

究竟辩才亦如是,说十二十诸法门,

huî bǎi huî qiān zhì wú liàngbù shēng xīn niàn yǒu shū biã

或百或千至无量,不生心念有殊别。

zuì shâng lïng wáng suō jiã luïxīng yún pǔ fù sì tiān xià

最胜龙王娑竭罗,兴云普覆四天下,

yú yí qiâ chù yǔ gâ biããr bǐ lïng xīn wú âr niàn

于一切处雨各别,而彼龙心无二念。

zhū fï fǎ wáng yì rú shìdà bēi shēn yún biàn shí fāng

诸佛法王亦如是,大悲身云遍十方,

wãi zhū xiū xíng yǔ gâ yìãr yú yí qiâ wú fēn biã

为诸修行雨各异,而于一切无分别。

fï zǐzhū pú sà mï hē sà yìng yún hã zhīrú lái yìngzhângděng juã xīnfï zǐrú lái xīn yì shí

佛子!诸菩萨摩诃萨应云何知如来应正等觉心?佛子!如来心意识,

jù bù kě dã dàn yìng yǐ zhì wú liàng gù zhī rú lái xīn pì rú xū kōng wãi yí qiâ wù suǒ yī ãr xū

俱不可得,但应以智无量故,知如来心。譬如虚空为一切物所依,而虚

kōng wú suǒ yī rú lái zhì huì yì fù rú shì wãi yí qiâ shì jiān chū shì jiān zhì suǒ yī ãr rú lái zhì wú suǒ

空无所依;如来智慧亦复如是,为一切世间出世间智所依,而如来智无所

yī fï zǐ shì wãi rú lái xīn dì yī xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

依。佛子!是为如来心第一相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú fǎ jiâ cháng chū yí qiâ shēng wãn dú juã pú sà xiâ tuō ãr fǎ jiâ wú zēngjiǎn

复次,佛子!譬如法界常出一切声闻独觉菩萨解脱,而法界无增减;

rú lái zhì huì yì fù rú shì hãng chū yí qiâ shì jiān chū shì jiānzhǒngzhǒng zhì huì ãr rú lái zhì wú zēngjiǎn

如来智慧亦复如是,恒出一切世间出世间种 种智慧,而如来智无增减。

fï zǐ shì wãi rú lái xīn dì âr xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

佛子!是为如来心第二相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú dà hǎi qí shuǐqián liú sì tiān xià dì jí bā shí yì zhū xiǎozhōuzhōng

复次,佛子!譬如大海,其水潜流四天下地,及八十亿诸小洲中,

yǒu chuān záo zhě wú bù dã shuǐ ãr bǐ dà hǎi bù zuî fēn biã wǒ chū yú shuǐ fï zhì hǎi shuǐ yì fù rú shì

有穿凿者无不得水,而彼大海不作分别。我出于水,佛智海水亦复如是,

liú rù yī qiē zhîngshēng xīn zhōng ruî zhū zhîngshēngguān chá jìng jiâ xiū xí fǎ mãn zã dã zhì huì qīngjìngmíng

流入一切众 生心中,若诸众 生观察境界,修习法门,则得智慧清净明

liǎo ãr rú lái zhì píngděng wú âr wú yǒu fēn biã dàn suí zhîngshēng xīn hâng yì gù suǒ dã zhì huì gâ gâ

了,而如来智平等无二,无有分别,但随众 生心行异故,所得智慧各各

bù tïng fï zǐ shì wãi rú lái xīn dì sān xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

不同。佛子!是为如来心第三相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú dà hǎi yǒu sì bǎo zhū jù wú liàng dã nãngshēng hǎi nâi yí qiâ zhēn bǎo

复次,佛子!譬如大海有四宝珠,具无量德,能生海内一切珍宝,

ruî dà hǎi zhōng wú cǐ bǎo zhū nǎi zhì yī bǎo yì bù kě dã hã děng wãi sì yī míng jī jí bǎo âr

若大海中无此宝珠,乃至一宝亦不可得。何等为四?一名:积集宝,二

míng wú jìn zàng sān míng yuǎn lí chì rán sì míng jù zú zhuāng yán fï zǐ cǐ sì bǎo zhū yí

名:无尽藏,三名:远离炽然,四名:具足 庄 严。佛子!此四宝珠,一

qiâ fán fū zhū lïngshãnděng xī bù dã jiàn hã yǐ gù suō jiã lïngwáng yǐ cǐ bǎo zhū duān yán fāngzhâng zhì yú

切凡夫诸龙神等悉不得见。何以故?娑竭龙王以此宝珠端严方正,置于

gōngzhōngshēn mì chù gù fï zǐ rú lái yìngzhângděng juã dà zhì huì hǎi yì fù rú shì yú zhōng yǒu sì dà zhì

宫中深密处故。佛子!如来应正等觉大智慧海亦复如是,于中有四大智

bǎo zhū jù zú wú liàng fú zhì gōng dã yïu cǐ nãngshēng yí qiâ zhîngshēngshēng wãn dú juã xuã wú xuã wâi

宝珠,具足无量福智功德,由此能生一切众 生 声闻、独觉,学无学位,

jí zhū pú sà zhì huì zhī bǎo hã děng wãi sì suǒ wâi wú rǎn zhuïqiǎofāngbiàn dà zhì huì bǎo shàn fēn biã yǒu

及诸菩萨智慧之宝。何等为四?所谓:无染著巧方便大智慧宝,善分别有

wãi wú wãi fǎ dà zhì huì bǎo fēn biã shuō wú liàng fǎ ãr bù huài fǎ xìng dà zhì huì bǎo zhī shí fēi shí wâi cãng

为无为法大智慧宝,分别说无量法而不坏法性大智慧宝,知时非时未曾

wù shī dà zhì huì bǎo ruî zhū rú lái dà zhì hǎi zhōng wú cǐ sì bǎo yǒu yī zhîngshēng dã rù dà châng zhōng

误失大智慧宝。若诸如来大智海中无此四宝,有一众 生得入大乘,终

wú shì chù cǐ sì zhì bǎo báo fú zhîngshēng suǒ bù nãngjiàn hã yǐ gù zhì yú rú lái shēn mì zàng gù

无是处。此四智宝,薄福众 生所不能见。何以故?置于如来深密藏故,

cǐ sì zhì bǎo píng jūn zhâng zhí duān jiã miào hǎo pǔ nãng lì yì zhū pú sà zhîng lìng qí xī dã zhì huì guāngmíng

此四智宝平均正直,端洁妙好,普能利益诸菩萨众,令其悉得智慧光明。

fï zǐ shì wãi rú lái xīn dì sì xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

佛子!是为如来心第四相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú dà hǎi yǒu sì chì rán guāngmíng dà bǎo bù zài qí dǐ xìng jí měng râ

复次,佛子!譬如大海,有四炽然光明大宝布在其底,性极猛热,

chángnãng yǐn suō bǎi chuān suǒ zhù wú liàng dà shuǐ shì gù dà hǎi wú yǒu zēngjiǎn hã děng wãi sì yī míng rì

常能饮缩百川所注无量大水,是故大海无有增减。何等为四?一名:日

zàng âr míng lí rùn sān míng huǒ yàn guāng sì míng jìn wú yú fï zǐ ruî dà hǎi zhōng wú cǐ

藏,二名:离润,三名:火焰光,四名:尽无余。佛子!若大海中无此

sì bǎo cïng sì tiān xià nǎi zhì yǒu dǐng qí zhōng suǒ yǒu xī bâi piāo mî fï zǐ cǐ rì zàng dà bǎo guāngmíng

四宝,从四天下乃至有顶,其中所有悉被漂没。佛子!此日藏大宝光明

zhào chù hǎi shuǐ xī biàn wãi rǔ lí rùn dà bǎo guāngmíngzhào chù qí rǔ xī biàn wãi lào huǒ yàn guāng dà bǎo

照触,海水悉变为乳;离润大宝光明照触,其乳悉变为酪;火焰光大宝

guāngmíngzhào chù qí lào xī biàn wãi sū jìn wú yú dà bǎo guāngmíngzhào chù qí sū biànchãng tí hú rú huǒ

光明照触,其酪悉变为酥;尽无余大宝光明照触,其酥变成醍醐;如火

chì rán xī jìn wú yú fï zǐ rú lái yìngzhângděng juã dà zhì huì hǎi yì fù rú shì yǒu sì zhǒng dà zhì

炽然,悉尽无余。佛子!如来应正等觉大智慧海亦复如是,有四种大智

huì bǎo jù zú wú liàng wēi dã guāngmíng cǐ zhì bǎo guāng chù zhū pú sà nǎi zhì lìng dã rú lái dà zhì hã

慧宝,具足无量威德光明;此智宝光触诸菩萨,乃至令得如来大智。何

děng wãi sì suǒ wâi miâ yí qiâ sàn shàn bō làng dà zhì huì bǎo chú yí qiâ fǎ ài dà zhì huì bǎo huì guāng

等为四?所谓:灭一切散善波浪大智慧宝,除一切法爱大智慧宝,慧光

pǔ zhào dà zhì huì bǎo yǔ rú lái píngděng wú biān wú gōngyîng dà zhì huì bǎo fï zǐ zhū pú sà xiū xí yí qiâ

普照大智慧宝,与如来平等无边无功用大智慧宝。佛子!诸菩萨修习一切

zhù dào fǎ shí qǐ wú liàng sàn shàn bō làng yí qiâ shì jiāntiān rãn ā xiū luï suǒ bù nãnghuài rú lái yǐ

助道法时,起无量散善波浪,一切世间天人、阿修罗所不能坏;如来以

miâ yí qiâ sàn shàn bō làng dà zhì huì bǎo guāngmíng chù bǐ pú sà lìng shě yí qiâ sàn shàn bō làng chí xīn yī jìng

灭一切散善波浪大智慧宝光明触彼菩萨,令舍一切散善波浪,持心一境,

zhù yú sān mâi yîu yǐ chú yí qiâ fǎ ài dà zhì huì bǎo guāngmíng chù bǐ pú sà lìng shě lí sān mâi wâi zhuï

住于三昧;又以除一切法爱大智慧宝光明触彼菩萨,令舍离三昧味著,

qǐ guǎng dà shãntōng yîu yǐ huì guāng pǔ zhào dà zhì huì bǎo guāngmíng chù bǐ pú sà lìng shě suǒ qǐ guǎng dà shãn

起广大神通;又以慧光普照大智慧宝光明触彼菩萨,令舍所起广大神

tōng zhù dà mínggōngyînghâng yîu yǐ yǔ rú lái píngděng wú biān wú gōngyîng dà zhì huì bǎo guāngmíng chù bǐ pú sà

通,住大明功用行;又以与如来平等无边无功用大智慧宝光明触彼菩萨,

lìng shě suǒ qǐ dà mínggōngyînghâng nǎi zhì dã rú lái píngděng dì xī yí qiâ gōngyîng lìng wú yǒu yú fï zǐ

令舍所起大明功用行,乃至得如来平等地,息一切功用,令无有余。佛子!

ruî wú rú lái cǐ sì zhì bǎo dà guāngzhào chù nǎi zhì yǒu yī pú sà dã rú lái dì wú yǒu shì chù fï zǐ

若无如来此四智宝大光照触,乃至有一菩萨得如来地,无有是处。佛子!

shì wãi rú lái xīn dì wǔ xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

是为如来心第五相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ rú cïngshuǐ jì shàng zhì fēi xiǎng fēi fēi xiǎngtiān qí zhōng suǒ yǒu dà qiān guï tǔ

复次,佛子!如从水际,上至非想非非想天,其中所有大千国土,

yù sâ wú sâ zhîngshēng zhī chù mî bù jiē yī xū kōng ãr qǐ xū kōng ãr zhù hã yǐ gù xū kōng pǔ

欲色、无色众 生之处,莫不皆依虚空而起,虚空而住。何以故?虚空普

biàn gù suī bǐ xū kōng pǔ rïng sān jiâ ãr wú fēn biã fï zǐ rú lái zhì huì yì fù rú shì ruî shēng wãn

遍故,虽彼虚空普容三界而无分别。佛子!如来智慧亦复如是,若声闻

zhì ruî dú juã zhì ruî pú sà zhì ruî yǒu wãi hâng zhì ruî wú wãi hâng zhì yí qiâ jiē yī rú lái zhì qǐ

智,若独觉智,若菩萨智,若有为行智,若无为行智,一切皆依如来智起,

rú lái zhì zhù hã yǐ gù rú lái zhì huì biàn yí qiâ gù suī fù pǔ rïng wú liàng zhì huì ãr wú fēn biã

如来智住。何以故?如来智慧遍一切故,虽复普容无量智慧而无分别。

fï zǐ shì wãi rú lái xīn dì liù xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

佛子!是为如来心第六相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ rú xuě shāndǐng yǒu yào wáng shù míng wú jìn gēn bǐ yào shù gēn cïng shí liù wàn bā

复次,佛子!如雪山顶有药王树,名:无尽根,彼药树根从十六万八

qiān yïu xún xià jìn jīn gāng dì shuǐ lún jì shēng bǐ yào wáng shù ruî shēng gēn shí lìng yán fú tí yí qiâ shù gēn

千由旬下,尽金刚地水轮际生。彼药王树若生根时,令阎浮提一切树根

shēng ruî shēnghãng shí lìng yán fú tí yí qiâ shù hãngshēng zhī yâ huā guǒ xī jiē rú shì cǐ yào wáng shù gēn

生;若生茎时,令阎浮提一切树茎生,枝叶华果悉皆如是。此药王树根

nãngshēnghãng hãngnãngshēng gēn gēn wú yǒu jìn míng wú jìn gēn fï zǐ bǐ yào wáng shù yú yí qiâ chù

能生茎,茎能生根,根无有尽,名:无尽根。佛子!彼药王树于一切处

jiē lìngshēngzhǎng wãi yú âr chù bù nãng wãi zuî shēngzhǎng lì yì suǒ wâi dì yù shēnkēng jí shuǐ lún zhōng

皆令生 长,唯于二处不能为作生 长利益,所谓:地狱深坑,及水轮中;

rán yì yú bǐ chū wú yàn shě fï zǐ rú lái zhì huì dà yào wáng shù yì fù rú shì yǐ guî qù suǒ fā chãng

然亦于彼初无厌舍。佛子!如来智慧大药王树亦复如是,以过去所发成

jiù yí qiâ zhì huì shàn fǎ pǔ fù yí qiâ zhū zhîngshēng jiâ chú miâ yí qiâ zhū â dào kǔ guǎng dà bēi yuàn ãr

就一切智慧善法,普覆一切诸众 生界,除灭一切诸恶道苦,广大悲愿而

wãi qí gēn yú yí qiâ rú lái zhēn shí zhì huì zhǒngxìngzhōngshēng jiān gù bù dîng shànqiǎofāngbiàn yǐ wãi qí hãng

为其根;于一切如来真实智慧种性中 生,坚固不动,善巧方便以为其茎,

biàn fǎ jiâ zhì zhū bō luï mì yǐ wãi qí zhī chándìng xiâ tuō zhū dà sān mâi yǐ wãi qí yâ zǒng chí biàn cái pú

遍法界智,诸波罗蜜以为其枝;禅定解脱诸大三昧以为其叶;总持辩才菩

tí fēn fǎ yǐ wãi qí huā jiū jìng wú biàn zhū fï xiâ tuō yǐ wãi qí guǒ fï zǐ rú lái zhì huì dà yào wáng shù

提分法以为其华;究竟无变诸佛解脱以为其果。佛子!如来智慧大药王树,

hã gù dã míng wãi wú jìn gēn yǐ jiū jìng wú xiū xī gù bú duàn pú sà hâng gù pú sà hâng jí rú lái xìng

何故得名为无尽根?以究竟无休息故,不断菩萨行故;菩萨行即如来性,

rú lái xìng jí pú sà hâng shì gù dã míng wãi wú jìn gēn fï zǐ rú lái zhì huì dà yào wáng shù qí gēn shēng

如来性即菩萨行,是故得名为无尽根。佛子!如来智慧大药王树,其根生

shí lìng yí qiâ pú sà shēng bù shě zhîngshēng dà cí bēi gēn qí hãngshēng shí lìng yí qiâ pú sà zēngzhǎngjiān

时,令一切菩萨生不舍众 生大慈悲根;其茎生时,令一切菩萨增长坚

gù jīng jìn shēn xīn hãng qí zhī shēng shí lìng yí qiâ pú sà zēngzhǎng yí qiâ zhū bō luï mì zhī qí yâ shēng shí

固精进深心茎;其枝生时,令一切菩萨增长一切诸波罗蜜枝;其叶生时,

lìng yí qiâ pú sà shēngzhǎngjìng jiâ tïu tuï gōng dã shǎo yù zhī zú yâ qí huā shēng shí lìng yí qiâ pú sà

令一切菩萨生 长净戒,头陀功德,少欲知足叶;其华生时,令一切菩萨

jù zhū shàn gēn xiàng hǎo zhuāng yán huā qí guǒ shēng shí lìng yí qiâ pú sà dã wú shēng rěn nǎi zhì yí qiâ fï guàn

具诸善根相好 庄 严华;其果生时,令一切菩萨得无生忍乃至一切佛灌

dǐng rěn guǒ fï zǐ rú lái zhì huì dà yào wáng shù wãi yú âr chù bù nãng wãi zuî shēngzhǎng lì yì suǒ

顶忍果。佛子!如来智慧大药王树,唯于二处,不能为作生 长利益,所

wâi âr châng duî yú wú wãi guǎng dà shēnkēng jí huàishàn gēn fēi qì zhîngshēng nì dà xiã jiàn tān ài zhī shuǐ

谓:二乘堕于无为广大深坑,及坏善根非器众 生,溺大邪见贪爱之水;

rán yì yú bǐ cãng wú yàn shě fï zǐ rú lái zhì huì wú yǒu zēngjiǎn yǐ gēn shàn ān zhù shēng wú xiū xī

然亦于彼曾无厌舍。佛子!如来智慧无有增减,以根善安住,生无休息

gù fï zǐ shì wãi rú lái xīn dì qī xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

故。佛子!是为如来心第七相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ pì rú sān qiān dà qiān shì jiâ jiã huǒ qǐ shí fãn shāo yí qiâ cǎo mù cïng lín nǎi zhì

复次,佛子!譬如三千大千世界劫火起时,焚烧一切草木丛林,乃至

tiě wãi dà tiě wãi shān jiē xī chì rán wú yǒu yí yú fï zǐ jiǎ shǐ yǒu rãn shǒu zhí gān cǎo tïu bǐ huǒ zhōng

铁围大铁围山,皆悉炽然无有遗余。佛子!假使有人手执干草投彼火中,

yú yì yún hã dã bù shāo fǒu dā yán fǒu yě fï zǐ bǐ suǒ tïu cǎo rïng kě bù shāo rú lái zhì huì

于意云何?得不烧不?答言:不也。佛子!彼所投草容可不烧;如来智慧

fēn biã sān shì yí qiâ zhîngshēng yí qiâ guï tǔ yí qiâ jiã shù yí qiâ zhū fǎ wú bù zhī zhě ruî yán

分别三世一切众 生、一切国土、一切劫数、一切诸法、无不知者。若言

bù zhī wú yǒu shì chù hã yǐ gù zhì huì píngděng xī míng dá gù fï zǐ shì wãi rú lái xīn dì bā xiàng

不知,无有是处。何以故?智慧平等悉明达故。佛子!是为如来心第八相,

zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī fù cì fï zǐ pì rú fēng zāi huài shì jiâ shí yǒu dà fēng qǐ míng

诸菩萨摩诃萨应如是知。复次,佛子!譬如风灾坏世界时,有大风起,名

yuē sàn huài nãnghuài sān qiān dà qiān shì jiâ tiě wãi shānděng jiē chãng suì mî fù yǒu dà fēng míng wãi

曰:散坏,能坏三千大千世界,铁围山等皆成碎末。复有大风,名为:

nãngzhàng zhōu zā sān qiān dà qiān shì jiâ zhàng sàn huàifēng bù lìng dã zhì yú fāng shì jiâ fï zǐ ruî lìng wú

能障,周匝三千大千世界障散坏风,不令得至余方世界。佛子!若令无

cǐ nãngzhàng dà fēng shí fāng shì jiâ wú bù huài jìn rú lái yìngzhângděng juã yì fù rú shì yǒu dà zhì fēng

此能障大风,十方世界无不坏尽。如来应正等觉亦复如是,有大智风,

míng wãi nãng miâ nãng miâ yí qiâ zhū dà pú sà fán nǎo xí qì yǒu dà zhì fēng míng wãi qiǎo chí qiǎo chí

名为:能灭,能灭一切诸大菩萨烦恼习气;有大智风,名为:巧持,巧持

qí gēn wâi shú pú sà bù lìngnãng miâ dà zhì fēng lún duàn qí yí qiâ fán nǎo xí qì fï zǐ ruî wú rú lái qiǎo

其根未熟菩萨不令能灭;大智风轮断其一切烦恼习气。佛子!若无如来巧

chí zhì fēng wú liàng pú sà jiē duî shēng wãn pì zhī fï dì yïu cǐ zhì gù lìng zhū pú sà chāo âr châng dì

持智风,无量菩萨皆堕声闻辟支佛地,由此智故,令诸菩萨超二乘地,

ān zhù rú lái jiū jìng zhī wâi fï zǐ shì wãi rú lái xīn dì jiǔ xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

安住如来究竟之位。佛子!是为如来心第九相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fù cì fï zǐ rú lái zhì huì wú chù bù zhì hã yǐ gù wú yī zhîngshēng ãr bù jù yǒu rú lái

复次,佛子!如来智慧无处不至。何以故?无一众 生而不具有如来

zhì huì dàn yǐ wàngxiǎngdiān dǎo zhí zhuï ãr bù zhâng dã ruî lí wàngxiǎng yí qiâ zhì zì rán zhì wú ài

智慧,但以妄想颠倒执著而不证得;若离妄想,一切智、自然智、无碍

zhì zã dã xiànqián fï zǐ pì rú yǒu dà jīngjuàn liàngděng sān qiān dà qiān shì jiâ shū xiě sān qiān dà qiān

智则得现前。佛子!譬如有大经卷,量等三千大千世界,书写三千大千

shì jiâ zhōng shì yí qiâ jiē jìn suǒ wâi shū xiě dà tiě wãi shānzhōng shì liàngděng dà tiě wãi shān shū xiě

世界中事,一切皆尽。所谓:书写大铁围山中事,量等大铁围山;书写

dà dì zhōng shì liàngděng dà dì shū xiě zhōngqiān shì jiâ zhōng shì liàngděngzhōngqiān shì jiâ shū xiě xiǎoqiān

大地中事,量等大地;书写中千世界中事,量等中千世界;书写小千

shì jiâ zhōng shì liàngděngxiǎoqiān shì jiâ rú shì ruî sì tiān xià ruî dà hǎi ruî xū mí shān ruî dì tiān

世界中事,量等小千世界;如是若四天下,若大海,若须弥山,若地天

gōngdiàn ruî yù jiâ kōng jū tiāngōngdiàn ruî sâ jiâ gōngdiàn ruî wú sâ jiâ gōngdiàn yī yī shū xiě qí liàng

宫殿,若欲界空居天宫殿,若色界宫殿,若无色界宫殿,一一书写,其量

xī děng cǐ dà jīngjuàn suī fù liàngděng dà qiān shì jiâ ãr quán zhù zài yī wēi chãnzhōng rú yī wēi chãn yí

悉等此大经卷,虽复量等大千世界,而全住在一微尘中,如一微尘,一

qiâ wēi chãn jiē yì rú shì shí yǒu yī rãn zhì huì míng dá jù zú chãng jiù qīngjìngtiān yǎn jiàn cǐ jīngjuàn

切微尘皆亦如是。时有一人,智慧明达,具足成就清净天眼,见此经卷

zài wēi chãn nâi yú zhū zhîngshēng wú shǎo lì yì jí zuî shì niàn wǒ dāng yǐ jīng jìn lì pî bǐ wēi chãn chū

在微尘内,于诸众 生无少利益。即作是念:我当以精进力破彼微尘,出

cǐ jīngjuàn lìng dã ráo yì yí qiâ zhîngshēng zuî shì niàn yǐ jí qǐ fāngbiàn pî bǐ wēi chãn chū cǐ jīng

此经卷,令得饶益一切众 生。作是念已,即起方便,破彼微尘,出此经,

juǎnlìng zhū zhîngshēng pǔ dã ráo yì rú yú yī chãn yí qiâ wēi chãnyìng zhī xī rán fï zǐ rú lái zhì huì

卷令诸众 生普得饶益;如于一尘,一切微尘应知悉然。佛子!如来智慧

yì fù rú shì wú liàng wú ài pǔ nãng lì yì yí qiâ zhîngshēng jù zú zài yú zhîngshēngshēnzhōng dàn zhū

亦复如是,无量无碍,普能利益一切众 生,具足在于众 生身中。但诸

fán yú wàngxiǎng zhí zhuï bù zhī bù juã bù dã lì yì ěr shí rú lái yǐ wú zhàng ài qīngjìng

凡愚、妄想、执著、不知、不觉,不得利益。尔时,如来以无障碍清净

zhì yǎn pǔ guān fǎ jiâ yí qiâ zhîngshēng ãr zuî shì yán qí zāi qí zāi cǐ zhū zhîngshēng yún hã jù yǒu rú

智眼,普观法界一切众 生而作是言:奇哉!奇哉!此诸众 生云何具有如

lái zhì huì yú chī mí huî bù zhī bú jiàn wǒ dāngjiào yǐ shâng dào lìng qí yǒng lí wàngxiǎng zhí zhuï zì

来智慧,愚痴迷惑,不知不见?我当教以圣道,令其永离妄想执著,自

yú shēnzhōng dã jiàn rú lái guǎng dà zhì huì yǔ fï wú yì jí jiào bǐ zhîngshēng xiū xí shâng dào lìng lí wàng

于身中得见如来广大智慧,与佛无异。即教彼众 生修习圣道,令离妄

xiǎng lí wàngxiǎng yǐ zhâng dã rú lái wú liàng zhì huì lì yì ān lâ yí qiâ zhîngshēng fï zǐ shì wãi

想。离妄想已,证得如来无量智慧,利益安乐一切众 生。佛子!是为

rú lái xīn dì shí xiàng zhū pú sà mï hē sà yìng rú shì zhī

如来心第十相,诸菩萨摩诃萨应如是知。

fï zǐ pú sà mï hē sà yìng yǐ rú shì děng wú liàng wú ài bù kě sī yì guǎng dà xiàng zhī rú lái yìng

佛子!菩萨摩诃萨应以如是等无量无碍不可思议广大相,知如来应

zhângděng juã xīn

正等觉心。

ěr shí pǔ xián pú sà mï hē sà yù chïngmíng cǐ yì ãr shuōsîng yán

尔时,普贤菩萨摩诃萨欲重明此义而说颂言:

yù zhī zhū fï xīn dāng guān fï zhì huì

欲知诸佛心,当观佛智慧,

fï zhì wú yī chù rú kōng wú suǒ yī

佛智无依处,如空无所依。

zhîngshēngzhǒngzhǒng lâ jí zhū fāngbiàn zhì

众 生 种 种乐,及诸方便智,

jiē yī fï zhì huì fï zhì wú yī zhǐ

皆依佛智慧,佛智无依止。

shēng wãn yǔ dú juã jí zhū fï xiâ tuō

声闻与独觉,及诸佛解脱,

jiē yī yú fǎ jiâ fǎ jiâ wú zēng jiǎn

皆依于法界,法界无增减。

fï zhì yì rú shì chū shēng yí qiâ zhì

佛智亦如是,出生一切智,

wú zēng yì wú jiǎn wú shēng yì wú jìn

无增亦无减,无生亦无尽。

rú shuǐ qián liú dì qiú zhī wú bù dã

如水潜流地,求之无不得,

wú niàn yì wú jìn gōng lì biàn shí fāng

无念亦无尽,功力遍十方。

fï zhì yì rú shì pǔ zài zhîngshēng xīn

佛智亦如是,普在众 生心,

ruî yǒu qín xiū xíng jí dã zhì guāng míng

若有勤修行,疾得智光明。

rú lïng yǒu sì zhū chū shēng yí qiâ bǎo

如龙有四珠,出生一切宝,

zhì zhī shēn mì chù fán rãn mî nãng jiàn

置之深密处,凡人莫能见。

fï sì zhì yì rán chū shēng yí qiâ zhì

佛四智亦然,出生一切智,

yú rãn mî nãng jiàn wãi chú dà pú sà

余人莫能见,唯除大菩萨。

rú hǎi yǒu sì bǎo nãng yǐn yí qiâ shuǐ

如海有四宝,能饮一切水,

lìng hǎi bù liú yì yì fù wú zēng jiǎn

令海不流溢,亦复无增减。

rú lái zhì yì ěr xī làng chú fǎ ài

如来智亦尔,息浪除法爱,

guǎng dà wú yǒu biān nãngshēng fï pú sà

广大无有边,能生佛菩萨。

xià fāng zhì yǒu dǐng yù sâ wú sâ jiâ

下方至有顶,欲色无色界,

yí qiâ yī xū kōng xū kōng bù fēn biã

一切依虚空,虚空不分别。

shēng wãn yǔ dú juã pú sà zhîng zhì huì

声闻与独觉,菩萨众智慧,

jiē yī yú fï zhì fï zhì wú fēn biã

皆依于佛智,佛智无分别。

xuě shān yǒu yào wáng míng wãi wú jìn gēn

雪山有药王,名为无尽根,

nãng shēng yí qiâ shù gēn hãng yâ huā shí

能生一切树,根茎叶华实。

fï zhì yì rú shì rú lái zhǒngzhōngshēng

佛智亦如是,如来种 中 生,

jì dã pú tí yǐ fù shēng pú sà hâng

既得菩提已,复生菩萨行。

rú rãn bǎ gān cǎo zhì zhī yú jiã shāo

如人把干草,置之于劫烧,

jīn gāng yïu dîng rán cǐ wú bù shāo lǐ

金刚犹洞然,此无不烧理。

sān shì jiã yǔ chà jí qí zhōngzhîngshēng

三世劫与刹,及其中 众 生,

bǐ cǎo rïng bù shāo cǐ fï wú bù zhī

彼草容不烧,此佛无不知。

yǒu fēng míng sàn huài nãng huài yú dà qiān

有风名散坏,能坏于大千,

ruî wú biã fēng zhǐ huài jí wú liàng jiâ

若无别风止,坏及无量界。

dà zhì fēng yì ěr miâ zhū pú sà huî

大智风亦尔,灭诸菩萨惑,

biã yǒu shàn qiǎo fēng lìng zhù rú lái dì

别有善巧风,令住如来地。

rú yǒu dà jīng juàn liàngděng sān qiān jiâ

如有大经卷,量等三千界,

zài yú yī chãn nâi yí qiâ chãn xī rán

在于一尘内,一切尘悉然。

yǒu yī cōng huì rãn jìng yǎn xī míng jiàn

有一聪慧人,净眼悉明见,

pî chãn chū jīngjuàn pǔ ráo yì zhîngshēng

破尘出经卷,普饶益众 生。

fï zhì yì rú shì biàn zài zhîngshēng xīn

佛智亦如是,遍在众 生心,

wàng xiǎng zhī suǒ chán bù juã yì bù zhī

妄想之所缠,不觉亦不知。

zhū fï dà cí bēi lìng qí chú wàng xiǎng

诸佛大慈悲,令其除妄想,

rú shì nǎi chū xiàn ráo yì zhū pú sà

如是乃出现,饶益诸菩萨。